Common Ground

Common Ground: het is inmiddels een begrip binnen de lokale overheid, als het gaat om de informatiekundige visie. Een uitgebreide toelichting is te vinden op de website van de VNG: https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/common-ground.

Tussen gemeenten bestaan nog steeds grote verschillen in de benadering van Common Ground: waar sommige gemeenten al volop aan een invulling werken, hebben andere er nog minder aandacht voor. De doelen en principes van Common Ground worden over het algemeen bestuurlijk breed gesteund. Ook op het niveau van informatiemanagers, informatiekundigen en IT-architecten is Common Ground bekend en gedragen.

Binnen gemeenten zien we ‘dragers’ die actief betrokken waren bij de start en initiatieven nemen voor de doorontwikkeling van Common Ground. Ze zijn overtuigd van de toegevoegde waarde en de noodzaak van Common Ground en hechten aan de uitgangspunten. Aan de andere kant zien nog niet alle gemeenten het nut en de noodzaak van Common Ground, of plaatsen zij vraagtekens bij de haalbaarheid ervan. Vergeleken met onze observatie van 2019 is deze tweedeling niet veel veranderd.

Het mag duidelijk zijn: de verschillen in urgentie leiden tot verschillende verwachtingen over hoe een partij als Centric moet acteren binnen deze vernieuwingsbeweging. Koplopergemeenten verwachten dat wij Common Ground volledig omarmen en onze bedrijfsstrategie en oplossingen hierop aanpassen, terwijl meer behoudende organisaties verwachten dat we de ontwikkelingen wel volgen, maar er minder prioriteit aan toekennen. Voor ons is het de kunst om zowel voorlopers als afwachtenden te horen en te werken aan een verbindende aanpak, zonder af te doen aan de gestelde doelen.

Centric onderschrijft de noodzaak van een vernieuwde, flexibeler, gemeentelijke informatievoorziening en speelt daar ook op in. Het is een goede zaak dat gemeenten hierbij samen optrekken, de regie- en opdrachtgeversrol pakken en komen tot gezamenlijke informatiemodellen, definities en meer eenheid in de uitvoering. IT-dienstverleners zoals Centric hebben belang bij een goed afgestemde klantvraag, stevig opdrachtgeverschap en een goed functionerend beheer (governance) op standaarden en producten (software).

Wij kunnen ons goed vinden in de basisgedachte van Common Ground en in de geformuleerde architectuur- en realisatieprincipes. Dit hebben wij ook bekrachtigd in het Groeipact. Volgens deze overeenkomst werken gemeenten, ketenpartners en leveranciers samen om Common Ground tot een succes te maken. Wij voelen ons mede-eigenaar van het Groeipact en zijn blij dat ook de Gebruikersvereniging Centric (GV) dit van harte heeft ondertekend. De GV heeft hierop een Regiegroep Common Ground ingesteld, die geregeld bij elkaar komt om samen met de VNG, Centric en andere marktpartijen de route en realisatie van de Common Ground-principes af te stemmen.

Lees onze vernieuwde position paper met betrekking tot Common Ground.

 

Gewoon dóen: initiatieven en projecten waar Centric aan bijdraagt

In de afgelopen jaren heeft Centric actief deelgenomen aan een aantal concrete Common Ground-initiatieven:

 • Deelname aan API-labs en Hackathons
  Centric heeft meegedaan aan vrijwel alle API-labs en Hackathons en daarmee helpen aantonen dat Common Ground kan gaan werken. Concreet betreft dit vooral het opstellen van specificaties van API’s (bijvoorbeeld API verwerkingslogging en Blauwe Knop) en een eerste beproeving daarvan. En in november 2021 hebben wij nog geparticipeerd in een Hackathon voor het beproeven van de Notificatie API.

 • Centric Leefomgeving: ontwikkeld volgens Common Ground-principes
  Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, hebben we de nieuwe oplossing Centric Leefomgeving ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van deze oplossing hebben we zoveel mogelijk de Common Ground-principes toegepast. Daarmee hebben we ervoor gezorgd dat deze oplossing aansluit bij de huidige en toekomstige informatiebehoefte van gemeenten.

 • Vernieuwing van applicaties op basis van Common Ground-architectuur en API’s
  In de doorontwikkeling van onze on-premises software naar volwaardige SaaS-oplossingen passen we de architectuur van Common Ground toe en realiseren we steeds meer koppelingen op basis van moderne API-technieken.

 • Bevragen Basisregistratie Personen via Haal Centraal API vanuit Centric Begraven
  Centric loopt voorop om met Centric Begraven de Haal Centraal-principes te realiseren en daarmee uitsluitend noodzakelijke persoonsgegevens op te nemen binnen meerdere systemen.

 • Integratieplatform (laag 3 Common Ground)
  Het toekomstige applicatielandschap van de lokale overheid kenmerkt zich door een groot aantal API’s waarmee processen, functionaliteit en data aan elkaar gekoppeld worden. Het beheer hiervan is complex en zal goed gemanaged moeten worden. Dit betreft de derde laag in de Common Ground-architectuur, de integratielaag. Wij ontwikkelen een oplossing die API’s van onze SaaS-oplossingen efficiënt en gecontroleerd beschikbaar stelt. Deze oplossing kan als onderdeel van ons API Management-platform breder worden ingezet om deze laag van Common Ground in te vullen.

 • API ‘Blauwe knop’ Sociaal Domein
  Centric is mede-initiatiefnemer om de schuldpositie van cliënten in beeld te krijgen met behulp van een API, waarmee gegevens actueel zijn en niet meer dan noodzakelijke gerepliceerd worden.

 • Aansluiting oplossingen Haal Centraal API’s o.b.v. eServices (transformatie StUF – API’s)
  Centric heeft oplossingen ontwikkeld die het mogelijk maken om tijdens de transitiefase van Common Ground gebruik te maken van nieuw ontwikkelde REST API’s naast bestaande StUF-koppelingen.

 • Adoptie Common Ground-standaard Haven
   Centric ondersteunt in haar cloud-oplossingen de Haven-standaard, die het mogelijk maakt om ‘gecontaineriseerde’ oplossingen te hosten.

 • API Privacy Logging
  Centric is mede-initiatiefnemer van de API-definitie voor verwerkingslogging. Hiermee is het voor organisaties mogelijk om over alle Centric applicaties die persoonsgegevens verwerken verantwoording af te leggen in de richting van betrokkenen en de eigen organisatie. Deze nieuwe versie van privacy logging zal als uitbreiding worden toegevoegd aan Privacy Workspace. Daarmee kunnen alle applicaties die persoonsgegevens verwerken volgens de nieuwe standaard privacy logging aanleveren. Op termijn zullen ook de Centric-applicaties privacy logging aan kunnen bieden op basis van deze eerste versie van een nieuwe standaard.

 • Open Source initiatief Open Inburgering
  De Wet inburgering vraagt gemeenten meer regie te nemen in het proces inburgering van burgers uit andere landen. Nieuwe informatie-uitwisseling met taalinstituten en maatschappelijke organisaties zijn vereist om hier een goede invulling aan te geven. Centric heeft hierin het voortouw genomen om dit volgens de Common Ground-principes en als Open Source beschikbaar te stellen.

 • Marktbreed voorstel ZGW API’s
  Centric is mede-initiatiefnemer in het marktbrede voorstel om de ZGW API’s binnen alle relevante oplossingen voor de lokale overheid in Nederland beschikbaar te krijgen. In dit voorstel worden gemeenten opgeroepen om gelijktijdig aan alle toeleverende marktpartijen opdracht te geven om de nieuwe informatie-uitwisselingsstandaard te implementeren en daarnaast binnen afzienbare termijn de bestaande standaard uit te faseren. Samen met de gemeente Rotterdam is binnen Centric Burgerzaken de aansluiting op het centrale Zaaksysteem via ZGW API’s gerealiseerd.

 • Aansluiting pilots Haal Centraal
  Centric neemt deel aan de pilottrajecten waarin het principe van ‘eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik’ wordt beproefd. Een voorbeeld hiervan zijn de pilots voor de BRP Bevragen API.

 

Wat mogen gemeenten van Centric verwachten? 

De transitiefase zal nog geruime tijd duren. In 2021 is een aantal veelbelovende nieuwe Common Ground-initiatieven gestart en als één van de koplopers binnen het Groeipact zet Centric deze aanpak de komende jaren graag voort. Onze softwareoplossingen en dienstverlening helpen uw en andere organisaties om deze ontwikkelingen te volgen. Samen met gemeenten en andere betrokken partijen passen we het applicatielandschap stap voor stap aan. Op die manier blijven de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. Daarvoor werken we nauw samen met de Gebruikersvereniging Centric. In de Regiegroep Common Ground worden de migratiestrategie, financiering, prioritering en governance besproken en vormgegeven.

Vanuit de lokale overheid verwachten wij de bereidheid om daarbij het opdrachtgeverschap te professionaliseren. Bij nieuwe ontwikkelingen nemen wij de grondgedachte van Common Ground als basis, volgens de afspraken in het Groeipact.

 

Direct naar
Eddy van de Werken

Meer weten?

Eddy van de Werken

+31 6 14 49 54 13

Eddy.van.de.Werken@centric.eu