ALGEMEEN BELEID

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van omgaan met schaarse hulpbronnen, het tegengaan van klimaatveranderingen en het creëren van ontwikkelingskansen voor iedereen. Centric levert haar bijdrage door haar omgeving te laten delen in haar vermogen om met slimme oplossingen en technologische vernieuwingen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Daarin richten wij ons nadrukkelijk op het ontwikkelen van producten en diensten die bijdragen aan duurzame groei van klanten en onszelf, energiereductie (onder andere geborgd in ons ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem) en inclusief werkgeverschap, waarbij gemeenten een vitale rol spelen. 

Duurzaamheid

Centric is van mening dat er in het streven naar duurzaamheid een duidelijke rol is weggelegd voor IT als middel om processen en sectoren duurzamer te maken. De ICT-industrie is verantwoordelijk voor minstens 10% van het totale wereldwijde energieverbruik. Centric ziet het als haar missie om energieverbruik te reduceren met technologie: met maatregelen ten aanzien van onze eigen bedrijfsvoering maar ook met maatregelen ten aanzien van onze producten en diensten. Hierin boeken wij vooruitgang door gebruik te maken van groene virtualisatie van servers bij het beheer van de hostingomgeving. Hierbij draaien de servers in een optimale opstelling in groene gecertificeerde datacenters. De inzet van 100% duurzame energie minimaliseert de belasting op het milieu verder. Ook hanteert Centric sinds 2011 een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 dat in beheer is bij het hiervoor opgerichte milieuteam. Ook nemen we deel aan het Meerjarenafspraken energie-efficiëncy(MJA3)-convenant dat Nederland ICT en het ministerie van Economische Zaken hebben gesloten, waarbij we ons gecommitteerd hebben aan de doelstelling om jaarlijks onze energie efficiency met 2% te verhogen. Daarnaast ontwikkelen wij voor de visualisatie van hardware innovatieve applicaties, om met onze producten en diensten bij te dragen aan milieuprestaties van onze klanten. Onze SaaS oplossingen kennen meerdere zichtbare en onzichtbare duurzaamheidskenmerken in hardware, software en functionaliteit. Hergebruik speelt hierin een belangrijke rol; Centric heeft tot doel om haar afvalstoffen te verminderen en maakt daarvoor zoveel mogelijk gebruik van herbruikbare standaardcomponenten. Door middel van modulaire opbouw hergebruiken wij onderdelen en voorkomen wij onnodige functionaliteiten. Op deze manier bespaart Centric op energieverbruik en ontwikkelkosten voor volledig nieuwe oplossingen, waardoor de opbrengst van zowel maatschappelijke als financiële waarde is.

Tot voor kort werd energieverbruik in de ICT-industrie veelal toegeschreven aan hardware. Eigen onderzoek heeft aangetoond dat software impact heeft op energieverbruik en in welke mate. In samenwerking met de Universiteit Utrecht is een Centric collega op het onderwerp sustainable software gepromoveerd. Hij heeft op basis van fundamenteel onderzoek aangetoond dat aanpassingen in de architectuur van software een grote energiebesparing op kunnen leveren. Bij een eerste implementatie bleek de besparing 67% te zijn. Met dit onderzoek is een basis gelegd voor het meten en analyseren van energieverbruik van software tijdens de ontwikkeling en in productie. Momenteel draaien er binnen Centric proeftuinen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Doel van deze proeftuinen is het incorporeren van de resultaten uit dit onderzoek in onze productontwikkeling. Ook het toepassen van ecologische en sociale voorwaarden in de PAR, ons Project Approval Request voor de ontwikkeling van software, draagt bij aan onze volgende stap in het verduurzamen van softwareontwikkeling en het reduceren van het energieverbruik van ICT systemen.

 

Inclusief ondernemen

Centric geeft vorm aan inclusief werkgeverschap met behulp van Social Return. Daarbij daagt Centric zichzelf uit om op een duurzame manier naar dit vraagstuk te kijken. Een persoon uit de Social Return-doelgroep uitsluitend inzetten tijdens de opdracht, om deze vervolgens weer te laten vertrekken nadat de opdracht is afgerond, past in onze visie niet binnen een duurzame oplossing. Juist het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt zien wij als doel waar we graag aan bijdragen. Ons beleid richt zich hierin enerzijds op het matchen van werk met de kwaliteiten van de werknemer en anderzijds het vergroten van de kwaliteiten van de werknemer door opleidingen. Als kennisintensieve dienstverlener vormt het delen van onze kennis en expertise een belangrijk aspect. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief door middel van bijscholing en omscholing in IT.  Dat werkt twee kanten op: het leidt tot een kleiner tekort aan opgeleid IT-personeel en werkzoekenden – al dan niet met een arbeidsbeperking – krijgen een betaalde baan. Door educatie een integraal onderdeel te maken van de aanloop naar een duurzame carrière, kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt functies vervullen waar een groot tekort aan is.

Echter, zonder een goede relatie met gemeentes en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering(UWV) zou dit voor Centric niet mogelijk zijn. Hierna twee voorbeelden van omscholingstrajecten die wij in samenwerking hebben ontwikkeld.

Samenwerking met Gemeente Gouda en het UWV
De Gemeente Gouda, het UWV en Centric bundelden in 2017 de krachten in een project om Goudse werklozen naar werk te begeleiden. Na een selectieprocedure startten 8 kandidaten met een traject van 3 maanden en werden in eerste instantie opgeleid tot supportmedewerkers. Gaandeweg het traject kwamen daar steeds meer vaardigheden en ICT-kennis bij. Uiteindelijk kregen alle kandidaten een contract aangeboden. 

Samenwerking met UWV Haaglanden
In samenwerking met UWV Haaglanden is Centric in maart 2018 gestart met een nieuw omscholingstraject. De deelnemers met een WW achtergrond, 6 in totaal en allen 50+, beschikten over programmeerervaring op HBO/WO niveau. Gedurende een periode van 5 maanden zijn de deelnemers omgeschoold tot Uniface ontwikkelaars. Hiermee wilde Centric niet alleen bijdragen aan een afname van het aantal oudere werkelozen, maar ook aan het tekort aan goed geschoolde programmeurs. Uniface is een verouderd systeem waar Centric tot het pensioen van deze deelnemers gebruik van zal maken. Hiermee zet Centric in op behoud van kennis en loyale medewerkers tot hun pensioen.

 

Door middel van deze trajecten probeert Centric op een constructieve manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk te helpen, gerelateerd aan onze eigen IT core business. Naast deze trajecten werkt Centric ook samen met maatschappelijke partijen om inclusief werkgeverschap vorm te geven. Zo werken wij als partner van De Normaalste Zaak met andere werkgevers samen aan een groeiend draagvlak voor inclusief ondernemerschap binnen het Nederlandse bedrijfsleven. In onze optiek is ‘de juiste persoon op de juiste plek’ het belangrijkste criterium voor inclusiviteit. Als het werk bij de persoon past, is de kans het grootst dat hij/zij zal bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Wat voor de ene baan niet ideaal is, blijkt voor de andere juist een groot voordeel. Zo hoeft een beperking binnen de ICT wereld geen arbeidsbeperking te betekenen. Daarom werkt Centric al sinds 2013 samen met ITvitae en hebben meerdere mensen vanuit ITvitae bij ons een vast dienstverband gekregen. ITvitae is een Social Enterprise die al jaren mensen met een autisme spectrum stoornis opleidt tot, onder andere, gecertificeerd tester. Een autismestoornis bemoeilijkt het werken in een sociale omgeving, maar mensen met autisme hebben een zeer goed oog voor detail, wat hen bij uitstek geschikt maakt als softwaretester. Softwaretesters met een Autisme Spectrum Stoornis(ASS)-indicatie blijken tot 30% meer testbevindingen te doen dan mensen zonder ASS-indicatie. Ook werken we in samenwerking met verschillende gemeenten en het UWV samen met Stichting BEE-Ideas. Stichting BEE-Ideas, opgericht door een oud Centric collega, is een organisatie die duurzame software ontwikkelt met een positieve impact op mens, maatschappij en milieu. Gezamenlijk werken we aan Capacity Building trajecten. Met deze trajecten wil Centric de krapte op de IT-arbeidsmarkt aanpakken door werkzoekenden als softwaredeveloper of tester opnieuw te laten instromen. Centric ziet dit ook als een kans om hoogopgeleid personeel, waarin zelf is geïnvesteerd, in dienst te nemen.