ALGEMEEN BELEID

Open Source Software en Open Standaarden

Centric werkt doorlopend aan het verbeteren van Open Standaarden en ondersteunen van Open Source Software waar dat past. De software die wij voor lokale overheden maken, kent een ander businessmodel. Dat is gebaseerd op het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van software. Deze software wordt vervolgens door gebruiksrechten in licentie aangeboden. Gestandaardiseerde software voor grote groepen lokale overheden. In voorkomende gevallen verloopt de onderhandeling collectief, waarbij de Gebruikersvereniging (GV) Centric een belangrijke rol vervult. Samen met de GV Centric bieden wij een uitstekend platform om de inbreng van gebruikers te borgen bij de ontwikkeling en excessen te voorkomen.

Open Source Software

Waar het past maken we bij de ontwikkeling gebruik van open source software-componenten. Dit hergebruik heeft een gunstig effect op de ontwikkelsnelheid en de benodigde investeringen. Bij het beoordelen of open source-componenten toepasbaar zijn, kijken we naar verschillende aspecten. Bijvoorbeeld naar technische aspecten, de volwassenheid van de community en het Open Source licentiemodel. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van OpenLayers voor het werken met geo-informatie in onze oplossingen.  

Naast het toepassen van open source-componenten als bouwsteen bieden wij onze klanten mogelijkheden om gebruik te maken van open source ‘commodity-software’. Als er voldoende vraag en markt is, zorgen wij dat onze oplossingen kunnen koppelen met genoemde commodity software. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kantoorautomatisering en besturingssystemen. Het is onmogelijk om voor alle beschikbare open source software een garantie af te geven dat het gevalideerd en wel werkt. De kosten voor een dergelijke vrijgave, ondersteuning en eventueel benodigde aanpassingen zijn heel groot. Dat betekent dat wij in goede afstemming met onze gebruikers keuzes maken welke software wij ondersteunen. De actuele vrijgave communiceren wij via dit Productbeleid 2018-2019 op de pagina ‘Infrastructuur en platformen’.

Voorgaande jaren was Firefox als open source browser volledig vrijgegeven. Helaas is er door het afschaffen van de ondersteuning voor specifieke browser plug-ins in het afgelopen jaar een beperking ontstaan. Oracle heeft met Forms 12 aanpassingen gedaan zodat wij Firefox weer hebben vrijgegeven.  

Ten aanzien van PostgreSQL is er geen verandering opgetreden.  Op dit moment is er geen vraag om PostgreSQL te gaan ondersteunen. Natuurlijk blijven wij de ontwikkeling volgen en houden bij nieuwe ontwikkeling rekening met databaseonafhankelijkheid.

Voor het genereren van documenten ondersteunde Centric eerder open source kantoorautomatisering en het documentformaat ODF. Helaas zijn er na het bieden van deze ondersteuning begin 2008 geen grootschalige implementaties geweest bij lokale overheden van open source tekstverwerkers of ODF. Hierdoor is het maar de vraag of ondersteuning op actuele office varianten ook in de praktijk sluitend is. Centric gaat komend jaar opnieuw onderzoek doen naar de ondersteuning van open source kantoorautomatisering en ODF.

Open Standaarden

Centric zet zich al jaren in voor het gebruiken en door ontwikkelen van open standaarden. Interoperabiliteit is hierbij het sleutelwoord. Door de verschuiving van taken naar lokale overheden en het werken in steeds complexer wordende keten- en netwerkstructuren moeten services met elkaar communiceren en berichten uitwisselen. Niet alleen tussen applicaties, ook tussen gemeenten onderling, gemeenten en hun ketenpartners. Dit is alleen mogelijk door het goed gebruik van open standaarden. Centric conformeert zich niet alleen aan de geldende open standaarden, maar wij leveren ook een actieve bijdrage aan de totstandkoming hiervan. We zijn een van de grondleggers van het Standaard Uitwisselingsformaat (StUF) en participeren al jarenlang in tal van expertgroepen. Samen met andere leveranciers en VNG Realisatie trekken wij op om nieuwe standaarden te realiseren en de ondersteuning van bestaande standaarden uit te breiden. Een volledig overzicht van beschikbare koppelvlakken en standaarden vanuit Centric is te vinden in het ‘overzicht koppelingen’ in dit productbeleid.

In de Compliancy Monitor, die VNG Realisatie publiceert en ook bij het Forum Standaardisatie is te zien, welke door hun aangegeven standaarden wij ondersteunen.

Realisatie standaard en koppelvlakken

VNG Realisatie publiceert periodiek een overzicht van applicaties die de koppelvlakken ondersteunen. Elke leverancier maakt een eigen keuze in het tempo waarin koppelvlakken beschikbaar komen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van de applicaties. Zij moeten gaan afdwingen dat koppelvlakken gerealiseerd worden door alle leveranciers die in hun applicatielandschap de keten vormen. Het heeft geen nut als slechts één onderdeel van de keten de standaard ondersteunt. Het succes van standaarden ligt in de ondersteuning door alle partijen. 

De afgelopen periode is er vanuit VNG Realisatie geen initiatieven geweest om nieuwe koppelvlakken te definiëren. In die zin lijkt het alsof de ontwikkelingen stil staan. Wij betreuren dit omdat onze klanten aangeven dat er de nodige interoperabiliteitsproblemen zijn om op te lossen.

In een aantal gevallen worden berichtenstandaarden afgedwongen in de keten. Dat is dan ook de reden waarom standaarden als iWmo en iJw een succes zijn geworden. Het is een verplichting waar zowel ketenpartners als leveranciers aan moeten voldoen.

Leveranciersmanifest Open standaarden

In november 2015 heeft het Forum Standaardisatie leveranciers uitgenodigd om een nieuw leveranciersmanifest te ondertekenen. Ook Centric heeft het manifest ondertekend. Daarmee onderschrijven wij dat open standaarden bijdragen aan de interoperabiliteit van de Digitale Overheid.

Bij onze ontwikkelingen maken wij gebruik van de lijst met verplichte standaarden (pas-toe-of-leg-uit lijst) zoals deze door het Forum gepubliceerd worden.

Wij hebben met name expertise van de volgende standaarden:

  • StUF
  • Digikoppeling – koppeling landelijke voorzieningen
  • NEN-ISO/IEC 27001 of 2 – informatiebeveiliging
  • SAML – Identity management
  • Semantisch model e-Factureren

Ook zorgen wij ervoor dat onze oplossingen aansluiten bij de Generieke Digitale Infrastructuur.