Overzicht koppelingen en koppelvlakken

Het digitaal uitwisselen van gegevens maakt het uitvoeren van taken vaak eenvoudiger, waarbij ook nog eens de kwaliteit toeneemt. Centric heeft hiervoor een grote hoeveelheid koppelingen en koppelvlakken beschikbaar. Voor de meeste hiervan bestaan nog geen standaarden. Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle relevante koppelingen per aandachtsgebied zodat u en derden inzicht hebben in alle mogelijkheden om een koppeling met oplossingen van Centric tot stand te brengen.

Een koppelvlak is één zijde van een koppeling, zoals bij een wandcontactdoos. Als een derde partij of Centric hiervoor een passende stekker ontwikkelt, is er sprake van een koppeling.

Voor een aantal koppelvlakken is een landelijke standaard beschikbaar, maar voor de meeste (nog) niet. In de tabellen hieronder staan de specificaties van alle koppelvlakken en koppelingen, geordend per aandachtsgebied.

Standaarden hebben de voorkeur
Standaarden hebben een belangrijke bijdrage bij het realiseren van koppelingen tussen informatiesystemen. Centric vindt het belangrijk dat standaarden kwalitatief verbeteren en draagt daar actief aan bij. Centric en de Gebruikersvereniging Centric hebben hiervoor onder andere de samenwerkingsovereenkomst met KING (nu VNG Realisatie) en diverse addenda daarop ondertekend.

Specificaties online beschikbaar
Per koppelvlak of koppeling is een document beschikbaar waarmee een partij de andere kant van de koppeling kan realiseren. Bij een aantal koppelingen is een beschrijving niet voldoende en zijn de contactgegevens opgenomen om de koppeling te realiseren. Voor beschrijvingen van standaarden die zijn opgenomen in GEMMA wordt verwezen naar de catalogus van GEMMA Online.

Beveiliging
Centric heeft een risico-analyse uitgevoerd voor de beschreven koppelingen. Afhankelijk van de aard van de (privacygevoelige) gegevens zijn maatregelen van toepassing die een veilige uitwisseling van gegevens tussen applicaties waarborgen. Voor de externe koppelingen is de beveiliging met certificaten en VPN. Voor de interne koppelingen is geautoriseerde toegang tot het netwerk de voorwaarde. Bij het gebruik van de koppeling gaan we er vanuit dat u zich conformeert aan de aanbevolen maatregelen. Heeft u vragen over de beveiliging van een specifieke koppeling dan kunt u contact opnemen met de productmanager.

 

Dienstverlening

Naam koppeling/koppelvlak

Korte beschrijving

Key2Burgerzaken DocuDistri

DocuDistri® is een documentendistributiesysteem waarmee u reisdocumenten en rijbewijzen veilig opbergt en geautomatiseerd uitreikt. Met de inzet van DocuDistri® verbetert u de kwaliteit en snelheid van het uitgifteproces. Kijk voor meer informatie op www.docudistri.nl

Key2Burgerzaken - Klantverwijssysteem Lamsonair

Kernactiviteit van uw gemeentelijke organisatie is de afhandeling van de vraag naar producten en diensten. Een doelmatige inzet van middelen en personeel vereist een goede stroomlijning van dit proces. Dit realiseert u met klantverwijssysteem Lamsonair.

Key2Burgerzaken koppelvlakken

Key2Burgerzaken koppelvlakken beschrijft de modules die vanuit de backoffice communiceren met een midoffice en de rol van poortwachter vervullen voor Key2Burgerzaken als het gaat om wijzigingen die via het internet worden doorgegeven aan een gemeente.

Key2Burgerzaken Koppelvlak bezorgen reisdocumenten

Het koppelvlak bezorgen reisdocumenten biedt uw burger de mogelijkheid om het aangevraagde reisdocument te laten bezorgen. Kijk voor meer informatie op www.amp-logistics.nl en www.dynalogic.eu/nl 

Key2Datadistributie – Kamer van Koophandel

Middels StUF-BG berichten distribueren en synchroniseren van basisgegevens. Kijk voor meer informatie op www.gemmaonline.nl

Key2Klantcontact GBA-V koppelvlak Kennisbron

De gegevens voor het vullen van de GBA Verstrekkingsvoorziening zijn gedefinieerd in LO GBA 3.8. Kijk voor meer informatie op www.gemmaonline.nl

Key2Klantcontact StUF BG 3.10               

StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Deze berichtenstandaard vindt u op www.gemmaonline.nl

Key2Klantcontact StUF ZKN 3.10

StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). Deze berichtenstandaard vindt u op www.gemmaonline.nl.

Key2Klantcontact Zaak- en documentservices 1.0

Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Deze services vindt u op www.gemmaonline.nl.

Key2Zaken GBA-V koppelvlak    

De gegevens voor het vullen van de GBA Verstrekkingsvoorziening zijn gedefinieerd in LO GBA 3.9. Dit koppelvlak vindt u op www.gemmaonline.nl.

Key2Zaken StUF ZKN 3.10           

StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). Deze berichtenstandaard vindt u op www.gemmaonline.nl.

Key2Zaken Zaak- en documentservices 1.0

Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Deze services vindt u op www.gemmaonline.nl.

 

Belastingen

Naam koppeling/koppelvlak

Korte beschrijving

GISVG koppelvlak Belastingen derden

Koppelvlakbeschrijving voor Belastingen derden die de belastingsystemen van Centric beschikbaar stellen voor koppeling aan midofficesystemen.

GISVG Importmodule

De Importmodule is onderdeel van GISVG-Heffingen en is bedoeld om belastinggrondslagen in te lezen, zoals die aangeleverd worden door derden.

GISVG BAG-WOZ relatie

De koppeling BAG-WOZ relatie wordt flexibel ingericht en is daarmee onafhankelijk van het formaat van gegevensuitwisseling.

GISVG StUF-BG 2.04/3.10

StUF-BG 2.04 is afgeleid van de gegevensstandaard GFO-Basisgegevens. StUF-BG 3.10 is afgeleid van de gegevensstandaard RSGB.  Kijk voor meer informatie op www.gemmaonline.nl.

GISVG Waarderen derden

De belastingapplicatie GISVG kent de mogelijkheid tot een realtime koppeling met een (modelmatige) herwaarderingsmodule van derden. De koppeling is op gegevensniveau gebaseerd op het formaat StUF-TAX.

Key2Belastingen Belastingen derden

Met Belastingen derden koppel je aan midofficesystemen.

Key2Belastingen externe vorderingen

Met externe vorderingen lees je bestanden met vorderingen en aanverwante gegevens in Key2Belastingen in.

Key2Belastingen Waterbank

Met Waterbank leveren de nutsbedrijven de  waterverbruikgegevens aan, meestal in de vorm van een bestand in xls, of csv-formaat. Met de functionaliteit van de Waterbank in Key2Belastingen lees je deze bestanden in en verwerk je ze tot grondslagen voor de heffing.

Key2Belastingen TDK

Met TDK lees je tariefdifferentiatiekaarten uit een Geografisch Informatiesysteem in Key2Belastingen in, voor de Watersysteemheffing en de Wegenheffing Eigenaren.

Key2Belastingen StUF-BG 2.04/3.10

StUF-BG 2.04 is afgeleid van de gegevensstandaard GFO-Basisgegevens. StUF-BG 3.10 is afgeleid van de gegevensstandaard RSGB. Kijk voor meer informatie op www.gemmaonline.nl.

Key2Belastingen Printservicebureau StUF-GH

Met Printservicebureau maak je een bestand voor een servicebureau voor het afdrukken van de aanslag en beschikking. 

Key2Belastingen Waarderen derden

De belastingapplicatie Key2Belastingen kent de mogelijkheid tot een realtime koppeling met een (modelmatige) waarderingsmodule van derden. De koppeling is op gegevensniveau gebaseerd op het formaat StUF-TAX.

 

Sociaal domein

Naam koppeling/koppelvlak

Korte beschrijving

Suite4Werk en Inkomen: koppeling SZeebra

Met deze koppeling kunnen gegevens uit het participatiedossier (Suite4Werk en Inkomen) en de diagnose uit de tool SZeebra (Matchcare) onderling worden uitgewisseld.

Suite4Werk en Inkomen: koppelvlak Klantgegevens Diagnoses

Dit generiek opgezette koppelvlak stelt organisaties in staat om (diagnose)gegevens uit te wisselen met het participatiedossier (Suite4Werk en Inkomen).

Suite4Werk en Inkomen: Koppeling zorgverzekeraars

Met de koppeling zorgverzekeraars handelt u, vanuit de Suite4Werk en Inkomen, het aan- en afmelden, het inhouden en doorbetalen van de collectieve zorgverzekeringspremie geautomatiseerd af voor cliënten bij een aantal zorgverzekeraars (Agis, CWZ en Achmea).

Suite4Werk en Inkomen: Koppeling Sonar

Met deze functionaliteit is het mogelijk om een basisset van gegevens van Sonar in te lezen in Key2Participatie

Suite4Werk en Inkomen: Koppeling statistiek WSW (Panteia) Deze koppeling voorziet in het aanleveren van de verantwoordingsgegevens ten behoeve van de WSW statistiek.

Suite4Werk en Inkomen: koppelvlak DKD

Met dit koppelvlak worden de binnen de SUWI-keten (GSD, UWV Werkbedrijf, UWV, RDW, SVB) bekende gegevens van cliënten uitgewisseld en geeft u invulling aan de vereisten uit de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak samenloopsignalen IB

Dit koppelvlak zorgt voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van het inlezen van IB-samenloopsignalen in de Suites voor het sociaal domein.

Suite4Werk en Inkomen: koppelvlak EROW:
Inlezen e-WWB

Met dit koppelvlak worden Wwb aanvraag berichten afkomstig van het UWV verwerkt in de Suites voor het sociaal domein.

Suite4Werk en Inkomen: koppelvlak Eenmalige Gegevens Uitvraag

 Met dit koppelvlak kan een voorinvulling gerealiseerd worden voor een e-formulier van een bekende cliënt.

Suite4Werk en Inkomen: koppelvlak Jaaropgave

Via dit koppelvlak wordt de Suite4Werk en Inkomen bevraagd om de financiële gegevens te verstrekken voor het samenstellen van een jaaropgave.
Het koppelvlak levert een bericht met de actuele jaaropgave.

Suite4Werk en Inkomen: koppelvlak Uitkeringsspecificatie

Via dit koppelvlak wordt de Suite4Werk en Inkomen bevraagd om de uitkeringsgegevens te verstrekken op basis van relevante selectiecriteria.
Het koppelvlak levert een bericht met de uitkeringsspecificatie van een bepaalde periode.

Suite4Werk en Inkomen: elektronisch Verzoek Om Informatie (e-VOI)

Met dit koppelvlak kunnen financiële gegevens van cliënten worden uitgewisseld tussen de gemeente en deurwaarders. Dit koppelvlak levert een bericht op met de verzamelde gegevens uit de Suites voor het sociaal domein.

Suite4Werk en Inkomen: koppelvlak Terugmelding en Gegevensverificatie

Het koppelvlak Mutaties en Periodieke verklaringen bestaat uit twee koppelvlakken namelijk: VoorinvullingGegegevensVerificatie (VGV) en TerugmeldingGegevensVerificatie (TGV). Via deze koppelvlakken kunnen gegevens voor een statusformulier of periodieke verklaring uit de Suites voor het sociaal domein aan de frontoffice worden aangeboden om zo de pre-fill te realiseren van bijvoorbeeld een webformulier (VGV). Als dit vooringevulde webformulier vervolgens door de burger geaccordeerd wordt, kan er een bericht worden teruggestuurd naar de Suites voor het sociaal domein om zo een geblokkeerd uitkeringsdossier te laten deblokkeren (TGV).

Suite4Werk en Inkomen: koppelvlak e-Formulieren

Diverse koppelvlakken zijn beschikbaar zoals de eenmalige gegevensuitvraag voor pre-fill van e-Formulieren, de aanvraag e-BB, de aanvraag langdurigheidstoeslag, de aanvraag vergoeding chronisch zieken of gehandicapten en de registratie van vakantie of verblijf in het buitenland.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak Outlook

Dit koppelvlak legt afspraken op cliëntniveau vanuit de Suites voor het sociaal domein in Outlook vast.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak StUF-BG

StUF-BG is een berichten-standaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en
tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties.
Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak NHR

Koppelvlak ten behoeve van het opnemen van gegevens in de Suites voor het sociaal domein van niet-natuurlijke personen uit het Handelsregister.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak Module Documentenuitvoer

Koppelvlak ten behoeve van het aanleveren van stuurbestanden (ctc) voor documentcreatie (stuks- en bulkdocumenten)

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak MijnOverheid Berichtenbox

Koppelvlak voor het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak Zaak- en Documentservices

Standaard services voor het ontsluiten en koppelen van een Zaaksysteem en een Documentmanagementsysteem gebaseerd op StUF en CMIS.
U gebruikt deze voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten.
Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak Regie- en Zaakservices

Regie- en zaak services is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak module Documentservices

Dit koppelvlak kan worden gebruikt om niet-zaakgerichte documenten op te slaan in een DMS, zoals Key2Documenten.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak aanmaken zaak

Dit koppelvlak maakt het mogelijk om een ‘aanvraag intake’ bericht op basis van StUF-Zaken te ontvangen. Deze berichten zullen in de Suites voor het sociaal domein leiden tot het aanmaken van werkprocessen en/of signalen, waarbij het zaak-id al direct bekend is.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak aanvraag

Via het koppelvlak Aanvraag is het mogelijk automatisch een werkproces in de Suites voor het sociaal domein op te laten voeren vanuit een ontvangen bericht uit de frontoffice.

Suite4Jeugdzorg: koppelvlak aansluiting CORV

Dit koppelvlak biedt de mogelijkheid om berichten uit te wisselen met CORV (Centrale Opdracht en Routeer Voorziening) in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. CORV is de voorziening die ervoor zorgt dat gemeentelijke instellingen berichten met het justitieel netwerk kunnen uitwisselen.

Suite4Jeugdzorg: koppelvlak iJw

Met behulp van iJw berichten zorgen deze koppelvlakken voor de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders ter ondersteuning van de uit te voeren jeugdzorgtaken.
Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Suite4Jeugdzorg: koppelvlak iPGB

dit koppelvlak biedt de mogelijheid om iPGB berichten uit te wisselen tussen gemeente en het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt in het kader van de Jeugdwet.

Suite4Jeugdzorg: koppelvlak gegevensuitwisseling Jeugdwet-advies

Dit koppelvlak biedt de mogelijkheid om gegevens, die vastgelegd zijn in een regiesystemen, automatisch door te geven aan de Suite4Jeugdzorg voor gebruik in het toewijzings- en declaratieproces.

Suite4Zorg: koppelvlak iWmo

Met behulp van iWmo berichten zorgen deze koppelvlakken voor de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders ter ondersteuning van de uit te voeren zorgtaken.
Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Suite4Zorg: koppelvlak voor gegevensuitwisseling Wmo-advies

Dit koppelvlak biedt de mogelijkheid om gegevens, die vastgelegd zijn in een regiesysteem, automatisch door te geven aan de Suite4Zorg voor gebruik in het toewijzings- en declaratieproces.

Suite4Zorg: koppelvlak WIz-check mogelijkheid om bij gerede twijfel het WIz-register te bevragen om te checken of een aanvragen WIz-indicatie heeft.
Suite4Zorg: koppelvlak iPGB Dit koppelvlak biedt de mogelijkheid om iPGB berichten uit te wisselen tussen gemeente en het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt in het kader van de Wmo.

Suites voor het sociaal domein: koppelvlak Integraal klantbeeld

Dit koppelvlak biedt de mogelijkheid om in het regiesysteem ook inzage te krijgen in bepaalde gegevens die van burgers in de backoffice systemen zijn vastgelegd. Hierdoor ontstaat er een klantbeeld ter ondersteuning bij de behandeling van het gezinsplan.

Key2Jongerenmonitor: koppelvlak SUF-BG

 StUF-BG is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en smanwerkende overheidsorgainsiatie. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Key2Jongerenmonitor: koppelvlak Documentenuitvoer

 Door middel van dit koppelvlak kunt u documentbestanden creëeren die door een verwerkingsprogramma geprint worden.

Key2Jongerenmonitor: koppelvlak Ynformed/ VSV voorspelling

 Met dit koppelvlak kunt u de VSV voorspellingscores van Ynformed inlezen in Key2Jongerenmonitor.

 

Ruimtelijke omgeving

Omgevingsdiensten

Naam koppeling/koppelvlak
Suite4Omgevingsdiensten

Korte beschrijving

Activiteitenbesluit Internetmodule

Aansluiting op Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) voor het ontvangen van digitale meldingen. De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van ‘inrichting’ zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. Kijk voor meer informatie op www.infomil.nl.

Betalen en invorderen

Betalen en Invorderen services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens voor applicaties waar vorderingen uit ontstaan en applicaties die deze moeten invorderen. Door gebruik van gegevens uit Suite4Omgevingsdiensten en door met gestandaardiseerde koppelvlakken processen te integreren en gegevens uit te wisselen wordt voorzien in een efficiëntere invulling van de ketens Betalen en Invorderen.

BRK-levering

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten en de kadastrale kaart. Op de kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan op de kaart. Meer informatie vindt u op www.kadaster.nl

Document Bijlage

Met het koppelvlak Document Bijlage kan een extern systeem documenten toevoegen aan Key2Eigendommen.

GVOP

Met de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties  (GVOP) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen hun regelgeving bekend maken in een eigen elektronisch blad. Deze vorm van bekend maken is wettelijk verplicht voor algemeen verbindende voorschriften. Ook andere besluiten kunnen volledig of deels elektronisch bekend gemaakt worden. Overheden die zijn aangesloten op dit centrale publicatiesysteem voldoen aan alle vereisten voor digitaal bekend maken en hoeven geen eigen technische voorzieningen te treffen. Kijk voor informatie op koop.overheid.nl/producten/gvop.

Register Publiekrechtelijke beperkingen

Gemeentelijke beperkingen aanleveren aan de LV Wkpb. Kijk voor meer informatie op www.kadaster.nl.

SIKB Basis

De vraag naar digitale bodemdata en het digitaal uitwisselen daarvan is groot. Achtergrond daarvan is de verplichting om milieugegevens te publiceren (verdrag van Aarhus), de wens om bij onroerend goed transacties over een snel en betrouwbaar beeld van de locatie te beschikken en de monitoringsafspraken in het kader van LIB. De verplichte melding van het toepassen van het toepassen van grond (Besluit Bodemkwaliteit) versterkt deze tendens. De digitalisering van de ruimtelijke ordening is doorgevoerd, hetgeen betekent dat ook ruimtelijke informatie (inclusief bodemkwaliteit) digitaal moet worden aangeboden. Meer informatie vindt u op www.sikb.nl.  

StUF Zaak- en Documentservices

Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard. U gebruikt deze voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen Suite4Omgevingsdiensten, zakenmagazijn en documentmanagementsystemen voor zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

StUF-BG 02.04

StUF-BG is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Uitwisselen gegevens van personen en bedrijven via StUF-BG 02.04. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

StUF-BG 03.10

StUF-BG is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Uitwisselen gegevens van personen en bedrijven via StUF-BG 03.10. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

StUF-LVO 03.05

StUF-LVO is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. Kijk voor meer informatie op www.infomil.nl.

StUF-LVO 03.11

StUF-LVO is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. Kijk voor meer informatie op www.infomil.nl.

StUf-LVO 03.12

StUF-LVO is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. Kijk voor meer informatie op www.infomil.nl.

StUF-ZKN 03.10

StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Parkeren

Naam koppeling/koppelvlak

Korte beschrijving

Key2Parkeren - Databasekoppeling kassa-applicatie

Met deze koppeling kunnen kastransacties vanuit Key2Parkeren aangeboden worden aan een kassa-applicatie.

Key2Parkeren - Eltratax

Met deze tweezijdige koppeling kan enerzijds de handterminalapplicatie van TaxaMeterCentrale (TMC) gevoed worden door Key2Parkeren met de basisgegevens (automerken, tarieven, parkeerlokaties, controleurs, op te merken en dergelijke) en kan anderzijds Key2Parkeren gevoed worden door de handterminalapplicatie met de fiscale parkeerboetes (naheffingsaanslagen parkeerbelasting) en de mulder boetes.

Key2Parkeren - koppelvlak bewonersproducten

Leveranciers van digitale loketten kunnen via dit koppelvlak gegevens uitwisselen met Key2Parkeren. Dit koppelvlak kan gebruikt worden voor het aanvragen, toetsen en betalen van bewonersproducten vanuit een digitaal loket.

Key2Parkeren - koppelvlak Kentekenwijziging

Leveranciers van digitale loketten kunnen via dit koppelvlak gegevens uitwisselen met Key2Parkeren. Dit koppelvlak kan gebruikt worden voor het doorgeven van een kentekenwijziging vanuit een digitaal loket.

Key2Parkeren - koppelvlak Tijdelijke Kenteken Registratie

Leveranciers van digitale loketten kunnen via dit koppelvlak gegevens uitwisselen met Key2Parkeren. Dit koppelvlak kan gebruikt worden voor het doorgeven van een tijdelijke kentekenwijziging vanuit een digitaal loket.

Key2Parkeren - Module vergunningen -Extern financieel pakket

Module vergunningen-Extern financieel pakket beschrijft een tweezijdige gegevensuitwisseling met een extern financieel pakket.

Key2Parkeren Tradelec

Met deze tweezijdige koppeling kan enerzijds de handterminalapplicatie van Tradelec gevoed worden door Key2Parkeren met de basisgegevens (automerken, tarieven, parkeerlocaties, controleurs, op te merken e.d.) en kan anderzijds Key2Parkeren gevoed worden door de handterminalapplicatie met de fiscale parkeerboetes (naheffingsaanslagen parkeerbelasting) en de mulder boetes.

 

Informatiebeleid

Naam koppeling/koppelvlak

Korte beschrijving

Conductor CMIS 1.0

Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals contentmanagementsystemen (CMS) en documentmanagementsystemen (DMS). Deze standaard vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor Digipoort e-Facturen (SETU 1)

SETU-standaard is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard en is ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties. Door deze standaard ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer van onder andere e-Facturen. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor Mijn Overheid berichtenbox koppelvlak 1.5

Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. De inhoudelijke berichten worden via het ebMS-koppelvak van Digikoppeling aangeleverd. Het opvragen van geabonneerden kan via het WUS-koppelvlak of via de Abonnementservice. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor Mijn Overheid Lopende zaken koppelvlak 1.0

Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. Dit koppelvlak is gebaseerd op StUF. Het opvragen van geabonneerden kan via WUS-koppelvlak. Het koppelvlak vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor StUF (LV) WOZ 03.11

StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor StUF BG 03.10

StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor StUF e-Formulieren (StUF-EF) 3.15

StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens die met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. U vindt deze standaard op www.gemmaonline.nl.

Conductor StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV 1.0)

StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV) is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens via CORV tussen gemeenten en de overige partijen in de Jeugdzorg zoals de RvdK en Politie. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor StUF gegevensknooppunt (iJW iWMO)

De Informatievoorziening Knooppuntdiensten (het gemeentelijk gegevensknooppunt) wisselt iWmo-berichten en iJw-berichten uit tussen gemeenten en zorgaanbieders. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor StUF Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) 3.11

StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Conductor StUF ZKN 3.10

StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). Kijk voor meer informatie op www.gemmaonline.nl.

Conductor Zaak- en documentenservices 1.0

Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Documentmanagementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Key2Documenten CMIS 1.0

Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals contentmanagementsystemen (CMS) en documentmanagementsystemen (DMS). Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Module Documentenservices CMIS 1.0

Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals contentmanagementsystemen (CMS) en documentmanagementsystemen (DMS). Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl.

Key2Documenten GBA-V koppelvlak

De gegevens voor het vullen van de GBA Verstrekkingsvoorziening zijn gedefinieerd in LO GBA 3.9. Kijk voor meer informatie op www.gemmaonline.nl

Key2Documenten StUF-BG 03.10

StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Deze berichtenstandaard vindt u op www.gemmaonline.nl

Module Documentenuitvoer Bestandkoppeling XML-koppelvlak

Beschrijving voor het omzetten van stuurbestanden (ctc) naar een stuurbestand in XML-formaat.

Ontwikkelaarshandleiding module Documentenservices 3

Module Documentenservices is binnen de Suite4Zaken verantwoordelijk voor de communicatie tussen de verschillende onderdelen van de Suite4Zaken en eventuele procesapplicaties (van derden) enerzijds en het DMS anderzijds. Deze ontwikkelaarshandleiding module Documentenservices 3 beschrijft het aanmaken, verplaatsen en verwijderen van dossiers en documenten, eventueel versie-gerelateerde functies zoals inchecken en uitchecken van documenten en het updaten van metadata.

 

Bedrijfsvoering

Naam koppeling/koppelvlak

Korte beschrijving

Key2Financiën - Aanmaken tussenbestand PVIEW

Met aanmaken tussenbestand PVIEW kunt u een bestand met overwerkgegevens vanuit de urenverantwoording vervaardigen, dat vervolgens kan worden ingelezen in het salarissysteem PVIEW. U hoeft de overwerkgegevens dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - ADP salarissen

Met ADP salarissen kunt u journaalposten inlezen, die ontstaan vanuit de salarisverwerking in het salarispakket ADP. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Atrea

Met Atrea kunt u journaalposten inlezen, die ontstaan vanuit de urenverantwoording in Atrea. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

BGRISA-begrotingsgegevens - ISA4all

Met BGRISA-begrotingsgegevens kunt u de begrotingsmutaties inlezen, die ontstaan vanuit de subsidiesystemen ISA4all en Key2Subsidies. U hoeft deze begrotingsmutaties dus niet meer handmatig in te brengen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

CASO-Key2Financiën

Met CASO kunt u journaalposten inlezen, die ontstaan vanuit de salarisverwerking in het salarispakket CASO. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

CLEAR Uren - Key2Financiën

Met CLEAR Uren kunt u urenstaten vanuit CLEAR inlezen, ter verdere verwerking in de urenverantwoording van Key2Financiën. U hoeft de urenmutaties dus niet handmatig vast te leggen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

CLEAR - Key2Financiën

Met CLEAR kunt u de nota's inlezen, die aangemaakt worden in het pakket CLEAR. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

CORSA facturen - Key2Financiën

Met CORSA facturen kunt u de facturen en factuurregels inlezen, die worden aangemaakt in CORSA Crediteuren. U hoeft de factuurgegevens dus niet handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

CURSAD (muziekschool) -Key2Financiën

Met CURSAD (muziekschool) kunt u de nota's inlezen, die aangemaakt worden in het pakket CURSAD, onder meer voor muziekscholen. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

CursusTotaal - Key2Financiën

Met CursusTotaal kunt u de nota's inlezen, die aangemaakt worden in het pakket CursusTotaal van Abecon. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Diverse nota’s (MDW/KCA/CT/PLT)-Key2Financiën

Met Diverse nota’s (MDWKCACTPLT) kunt u de nota's inlezen, die ontstaan in Meerendonk Wegingen, klein chemisch afval, containercontracten en plotterregistratie. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

 EBB-WMO-Key2Financiën

Met EBB-WMO kunt u nota's inlezen vanuit het pakket EBB-Zorg van Horlings en Eerbeek. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Emis - Key2Financiën

Met Emis kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het salarispakket EMIS van Unit4. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - E-planner

Met E-planner kunt u nota's inlezen, die afkomstig zijn vanuit E-planner. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - GCEI

Met GCEI kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit GCEI Salarissen. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

 Key2Financiën - GHA memoriaal

Met GHA memoriaal kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit Civision Innen en Civision Middelen. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - GDS

Met GDS kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit GDS. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - G-KAS

Met G-KAS kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn uit het afrekensysteem G-KAS van JCC. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Globus Uren

Met Globus Uren kunt u urenstaten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het urenverantwoordingssysteem Globus. U hoeft de urenmutaties dus niet handmatig vast te leggen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - GML

Met GML kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit de salarissystemen GEMAL, PRIGEM en Beaufort. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - GouwIT

Met GouwIT kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn uit het belastingsysteem van GouwIT. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - GroenVision (InfoGroen)

Met GroenVision kunt u urenstaten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het pakket GroenVision van InfoGroen. U hoeft de urenmutaties dus niet handmatig vast te leggen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - GSA

Met GSA kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het pakket GSA. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Hermes grondwaarde/ afkoopsom (EBB)

Met Hermes grondwaarde kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het erfpachtbeheersysteem Hermes. Tevens wordt de verwerking van de journaalposten teruggemeld. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Maximo Uren

Met Maximo Uren kunt u de urenstaten vanuit Maximo inlezen, ter verdere verwerking in de urenverantwoording van Key2Financiën. U hoeft de urenmutaties dus niet handmatig vast te leggen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - MP5

Met MP5 kunt u de verplichtingen inlezen, die afkomstig zijn vanuit EAM. U hoeft de verplichtingen dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Multipress

Met Multipress kunt u de journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit de plotter-administratie van Multipress. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Noorda

Met Noorda kunt u de nota's inlezen, die afkomstig zijn vanuit de leerlingenadministratie van Noorda. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Plotterregistratie

Met Plotterregistratie kunt u de journaalposten inlezen, die afkomstig zijn uit het plotterregistratiesysteem. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Probel

Met Probel kunt u de aanslagen inlezen, die afkomstig zijn vanuit het belastingsysteem van Procura. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - PRS

Met PRS kunt u de journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het urenverantwoordingssysteem PRS. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Sportas

Met Sportas kunt u de nota’s inlezen, die afkomstig zijn vanuit het accommodatieverhuursysteem Sportas. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Stratech Client-volgsysteem (betalingen)

Met Stratech Client-volgsysteem (betalingen) kunt u facturen inlezen, die afkomstig zijn uit het cliëntvolgsysteem van Stratech. U hoeft de facturen dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Stratech Client-volgsysteem (verplichtingen)

Met Stratech Client-volgsysteem (verplichtingen) kunt u verplichtingen  inlezen, die afkomstig zijn uit het cliëntvolgsysteem van Stratech. U hoeft de verplichtingen dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Stratech SBA Subsidiebeheer (verplichtingen)

Met Stratech Subsidiebeheer (verplichtingen)  kunt u verplichtingen  inlezen, die afkomstig zijn uit het subsidiebeheersysteem van Stratech. U hoeft de verplichtingen dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Stratech SBA Subsidiebeheer (betalingen)

Met Stratech SBA Subsidiebeheer (betalingen) kunt u facturen inlezen, die afkomstig zijn uit het subsidiebeheersysteem van Stratech. U hoeft de facturen dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - szwNet

Met SZWNet kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit SZWnet van PlanConsult/Pink Roccade. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - TimeTell

Met TimeTell kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het urenverantwoordingssysteem TimeTell. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - TimeWize

Met TimeWize kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het urenverantwoordingssysteem TimeWize. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - TIM

Met TIM kunt u journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het urenverantwoordingssysteem TIM. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - UniWin

Met UniWin kunt u nota's inlezen, die afkomstig zijn vanuit de weegbrugadministratie van UniWin. U hoeft de nota’s dus niet handmatig in te voeren. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Koppeling Uren

Met Uren kunt u urenverantwoordingsstaten inlezen, die afkomstig zijn vanuit een willekeurig extern systeem. U hoeft de urenmutaties dus niet handmatig vast te leggen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.

Key2Financiën - Koppeling VGS

Met VGS kunt u de journaalposten inlezen, die afkomstig zijn vanuit het inningensysteem VGS-Inningen. U hoeft de memoriaalboeking dus niet meer handmatig over te nemen. Hierdoor voorkomt u fouten bij het overnemen van de gegevens en bespaart u tijd.